Shane Tait Age 7, Skippyjon Jones
Shane Tait Age 7, Skippyjon Jones

SCN_0132 Shane Tait, Skippyjon Jones

Technical Details

  • Camera: MX920 series